การบริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อเช่าในระดับแนวหน้า และธุรกิจการบริการอาคารสำนักงานแบบครบวงจร

การบริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อเช่าในระดับแนวหน้า และธุรกิจการบริการอาคารสำนักงานแบบครบวงจร

แมริออท

แมริออท เอ็คเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร-วิสต้า

ซัมเมอร์เซ็ท

ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย กรุงเทพ

บีบีซี

อาคารสำนักงานบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์

การบริหารโรงพยาบาล

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาล โดยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์กว่า 30 – 40 ปี

โรงพยาบาล

7

แห่ง

แพทย์

200

คน

พนักงาน

2000

คน

การบริหารโรงพยาบาล

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาล โดยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์กว่า 30 – 40 ปี

โรงพยาบาล

7

แห่ง

แพทย์

200

คน

พนักงาน

2000

คน

Iconhospital2

การบริหารโรงพยาบาล

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาล โดยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์กว่า 30 – 40 ปี

โรงพยาบาล

7

แห่ง

แพทย์

200

คน

พนักงาน

2000

คน

มุ่งเน้นการขยายและบริหารธุรกิจโรงพยาบาล
โดยนำเทคโนโลยีเข้ามายกระดับคุณภาพ
การให้บริการ และการเพิ่มประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด

Iconhospital2

มุ่งเน้นการขยายและบริหารธุรกิจโรงพยาบาล โดยนำเทคโนโลยีเข้ามายกระดับคุณภาพ การให้บริการ และการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด

Iconhospital2
Icon001

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

Icon002

สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิ การปฏิบัติ และบทบาทของผู้ถือหุ้น ​และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

Icon003

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Icon004

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

โรงพยาบาลในเครือฯ

เอกสารองค์กรล่าสุด

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ใบขอเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (แบบ ก)

ใบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 (แบบ ข)

แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

รายงานความเห็นที่ปรึกษาทาง​การเงินอิสระ ต่อการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ​ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.