Header

คณะกรรมการบริษัท

ดร.สาธิต วิทยากร

ดร.สาธิต วิทยากร

- ประธานคณะกรรมการบริษัท
- ประธานคณะกรรมการบริหาร

นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล

นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล

- รองประธานคณะกรรรมการบริษัท
- กรรมการผู้จัดการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล

นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายชนินทร์ ขาวจันทร์

นายชนินทร์ ขาวจันทร์

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายวสันต์ จันทร์สัจจา

นายวสันต์ จันทร์สัจจา

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ

นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ

- กรรมการอิสระ

ดร.ภาณุ บุญสมบัติ

ดร.ภาณุ บุญสมบัติ

- กรรมการ

นายสาครินทร์ ตังคะวชิรานนท์

นายสาครินทร์ ตังคะวชิรานนท์

- กรรมการ

นายธาริน เอี่ยมเพชราพงศ์

นายธาริน เอี่ยมเพชราพงศ์

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายพวัสส์ ธนวุฒิศิรวัชร์

นายพวัสส์ ธนวุฒิศิรวัชร์

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง