วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 14.30 น. จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท 31

วันแจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (“PRINC-W1”) ครั้งสุดท้าย ระหว่างวันที่ 9 - 29 กันยายน 2559


ตามที่บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทครั้งที่ 1 (PRINC-W1) จำนวนทั้งสิ้น 466,850,000 หน่วย อายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 1 ตุลาคม 2556) โดย PRINC-W1 จะครบกำหนดอายุในวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยวันที่ใช้สิทธิวันสุดท้าย ตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ PRINC-W1 ครั้งสุดท้ายดังนี้

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดฝึกอบรมให้พนักงานทุกระดับในองค์กรและบริษัทย่อย ได้เข้าใจถึงเรื่องการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น ในหัวข้อ Anti-Corruption from The Expert: การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กร