1 ตุลาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558 ขอเชิญนักลงทุนเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 เป็นการล่วงหน้า

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น        ประจำปี 2558


เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดฝึกอบรมให้พนักงานทุกระดับในองค์กรและบริษัทย่อย ได้เข้าใจถึงเรื่องการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น ในหัวข้อ Anti-Corruption from The Expert: การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กร

"บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศแสดงเจตนา รมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชไทย ในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2557 และ รับทราบโดยประธานคณะกรรมการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เป็นบริษัทลำดับที่ 332 " สามารถดูรายละเอียดตามไฟล์แนบ