1 ตุลาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558 ขอเชิญนักลงทุนเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 เป็นการล่วงหน้า

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น        ประจำปี 2558


ตามที่บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทครั้งที่ 1 (PRINC-W1) จำนวนทั้งสิ้น 466,850,000 หน่วย อายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 1 ตุลาคม 2556) โดย PRINC-W1 จะครบกำหนดอายุในวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยวันที่ใช้สิทธิวันสุดท้าย ตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ PRINC-W1 ครั้งสุดท้ายดังนี้

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดฝึกอบรมให้พนักงานทุกระดับในองค์กรและบริษัทย่อย ได้เข้าใจถึงเรื่องการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น ในหัวข้อ Anti-Corruption from The Expert: การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กร