2543

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในนาม บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย

2548

บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556

ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

2560

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจหลักคือ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนควบคู่ไปกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในระดับแนวหน้าเพื่อเช่าโดยการพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า โดยมุ่งพัฒนาโครงการในทำเลที่อยู่ย่านศูนย์กลางธุรกิจ และธุรกิจการบริหารอาคารสำนักงานแบบครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพอย่างโปร่งใสยุติธรรมทั้งในด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน การดูแลสุขภาพการบริหารอาคารบริการงานขาย บริการงานจัดซื้อ บริการงานบัญชี บริการงานและเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการอาคารสำนักงานแบบครบวงจรนอกจากนี้ยังได้ขยายงานไปยังธุรกิจให้บริการระบบสารสนเทศและธุรกิจบริการให้คำปรึกษาทางการลงทุน และธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนอีกด้วย

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

พริ้นซิเพิล แคปิตอล จะเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการขยายกิจการในธุรกิจด้านสุขภาพ และจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับในการนำเทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพการให้บริการและการเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงจะใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่บริษัทฯ ถือครองอยู่อย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

พันธกิจ

 • จะให้บริการบริหารธุรกิจโรงพยาบาลและบริการส่วนงานสนับสนุนอย่างมืออาชีพ ต่อทั้งโรงพยาบาลในเครือและโรงพยาบาลพันธมิตรที่ได้รับโอกาสเข้าไปบริหารงานให้
 • จะมุ่งมั่นในการบริหารโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ทั้งผลประกอบการด้านการเงิน คุณภาพการให้บริการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 • จะเสริมความแข็งแกร่งของเครือโรงพยาบาลด้วยการสร้างพันธมิตร และ/หรือ การเข้าซื้อกิจการเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพและผลประกอบการให้ดียิ่งขึ้น
 • จะแสวงหาโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพใหม่ๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจ โดยเป็นได้ทั้งการใช้อสังหาริมทรัพย์เดิมที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่ที่สอดคล้องกับความเป็นไปได้ของโครงการ
 • จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและยกระดับการดูแลสุขภาพในชุมชน เพื่อให้เกิดสังคมที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน
 • จะทุ่มเทในการพัฒนาบุคลากรในเครืออย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีและทักษะใหม่ๆ ให้รองรับกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วขององค์กร
 • มุ่งมั่นให้บริการ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้งระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจด้านการแพทย์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก
 • มุ่งมั่นพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการของโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ที่มีอยู่ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่เข้าพักทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

กลยุทธ์ทางธุรกิจ

 • จะเป็นส่วนหนึ่งในการการขับเคลื่อนและยกระดับการดูแลสุขภาพในชุมชน และขยายเครือข่ายธุรกิจโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
 • จะระดับการดูแลสุขภาพในชุมชน โดยสร้างโรงพยาบาลในพื้นที่ขาดแคลน เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนและสังคม เพื่อให้เกิดสังคมที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน
 • จะมุ่งมั่นในการบริหารโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ทั้งผลประกอบการด้านการเงิน คุณภาพการให้บริการ และ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร
ประธานกิตติมศักดิ์

ประธานคณะกรรมการบริษัท

นายจอห์น ลี โกะชุน
ประธานคณะกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ

อุณากร พฤฒิธาดา

นางอุณากร พฤฒิธาดา
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย

ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการและคณะกรรมการบริหาร

สาธิต วิทยากร

ดร.สาธิต วิทยากร
กรรมการผู้จัดการ,
ประธานคณะกรรมการบริหาร
​และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

BOD-คุณวีระ-ศรีชนะโชค-

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
กรรมการ, กรรมการบริหารอาวุโส
และที่ปรึกษาด้านการเงิน

อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี

นางอัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี
กรรมการ และกรรมการบริหาร

กรรมการ

สาครินทร์ ตังคะวชิรานนท์

นายสาครินทร์ ตังคะวชิรานนท์
กรรมการ

ณัฐวุฒิ

นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์
กรรมการ