PRINCIPAL CAPITAL PLC.

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) มุ่งเน้นในการสร้างเครือข่ายการให้บริการด้านสุขภาพด้วยความเป็นเลิศในด้านการแพทย์ ผสานเข้ากับการนำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาใช้ เพื่อความรวดเร็วของการให้บริการและเพิ่มปลอดภัยของผู้เข้ารับการรักษา

หากท่านนักลงทุนมีข้อมูลต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

[email protected]

เกี่ยวกับเรา

ปีประวัติ

2543

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในนาม “บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด” เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ต่อมาในปี

2548

บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556

ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) 

2560

บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (“PRINH”) (เดิมชื่อบริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนโดยมีเครือข่ายโรงพยาบาล 4 โรง ใน 3 จังหวัด 

2561

บริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อกิจการโรงพยาบาลเพิ่มอีก 2 แห่งคือ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (เดิมชื่อโรงพยาบาล ปิยะมินทร์) เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการ และโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี ในจังหวัดอุทัยธานี ที่หยุดประกอบกิจการมาปรับปรุง ซึ่งทั้ง 2 โรงพยาบาลเปิดให้บริการแก่ประชาชนในปี 

2562

ภายหลังจากการซื้อกิจการดังกล่าว บริษัทฯ ได้เปลี่ยนเป้าหมายและนโยบายในการมุ่งดำเนินธุรกิจ โรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนเป็นหลัก โดยมีนโยบายที่จะขยายเครือข่ายโรงพยาบาล ของเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ด้วยการ Balancing ระหว่างการลงทุนสร้างโรงพยาบาลใหม่ ร่วมทุนกับพันธมิตร และการซื้อกิจการที่มีศักยภาพมาพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพและให้การรักษาด้วยวิทยาการ ทางการแพทย์ที่ทันสมัย บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายเครือข่ายโรงพยาบาลให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยเน้นไปในจังหวัดที่ไม่มีโรงพยาบาลเอกชน หรือจังหวัดที่ขาดแคลนบริการทางการแพทย์ เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบายดังกล่าวบริษัทฯ 

2562

บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติย้ายหมวดธุรกิจที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจาก หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นหมวดธุรกิจทางการแพทย์

2562

2564

บริษัทฯ ได้ขยายเครือข่ายโรงพยาบาลไปยังภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ โดยมีโรงพยาบาลในเครือข่ายเพิ่มขึ้นอีก 6 แห่ง ซึ่งได้มาจากการซื้อกิจการ การร่วมทุนกับพันธมิตรในท้องถิ่นและ ลงทุนสร้างเอง เป็นโรงพยาบาลในภาคเหนือ 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิริเวช ลำพูน และโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ในจังหวัดลำพูน โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล พริ้นซ์ ศรีสะเกษ ในจังหวัดศรีสะเกษ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ในจังหวัด อุบลราชธานี และโรงพยาบาลในภาคใต้ 1 แห่งได้แก่ โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ในจังหวัดชุมพร ส่งผลให้บริษัทฯ มี โรงพยาบาลในเครือข่ายครอบคลุมทุกภาครวม 12 แห่ง ใน 10 จังหวัด และในปลายปี 2564 บริษัทได้จัดตั้งบริษัท ย่อยใหม่โดยร่วมทุนกับบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“RATCH”) เพื่อสร้างโรงพยาบาลใหม่ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร ในจังหวัดสกลนคร คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการในไตรมาสแรก

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

พริ้นซิเพิล แคปิตอล จะเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการขยายกิจการในธุรกิจด้านสุขภาพ และจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับในการนำเทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพการให้บริการและการเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงจะใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่บริษัทฯ ถือครองอยู่อย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

พันธกิจ

 • จะให้บริการบริหารธุรกิจโรงพยาบาลและบริการส่วนงานสนับสนุนอย่างมืออาชีพ ต่อทั้งโรงพยาบาลในเครือและโรงพยาบาลพันธมิตรที่ได้รับโอกาสเข้าไปบริหารงานให้
 • จะมุ่งมั่นในการบริหารโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ทั้งผลประกอบการด้านการเงิน คุณภาพการให้บริการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 • จะเสริมความแข็งแกร่งของเครือโรงพยาบาลด้วยการสร้างพันธมิตร และ/หรือ การเข้าซื้อกิจการเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพและผลประกอบการให้ดียิ่งขึ้น
 • จะแสวงหาโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพใหม่ๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจ โดยเป็นได้ทั้งการใช้อสังหาริมทรัพย์เดิมที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่ที่สอดคล้องกับความเป็นไปได้ของโครงการ
 • จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและยกระดับการดูแลสุขภาพในชุมชน เพื่อให้เกิดสังคมที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน
 • จะทุ่มเทในการพัฒนาบุคลากรในเครืออย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีและทักษะใหม่ๆ ให้รองรับกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วขององค์กร
 • มุ่งมั่นให้บริการ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้งระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจด้านการแพทย์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก
 • มุ่งมั่นพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการของโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ที่มีอยู่ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่เข้าพักทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

กลยุทธ์ทางธุรกิจ

 • จะเป็นส่วนหนึ่งในการการขับเคลื่อนและยกระดับการดูแลสุขภาพในชุมชน และขยายเครือข่ายธุรกิจโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
 • จะระดับการดูแลสุขภาพในชุมชน โดยสร้างโรงพยาบาลในพื้นที่ขาดแคลน เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนและสังคม เพื่อให้เกิดสังคมที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน
 • จะมุ่งมั่นในการบริหารโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ทั้งผลประกอบการด้านการเงิน คุณภาพการให้บริการ และ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ดร.สาธิต วิทยากร

 • ประธานคณะกรรมการบริษัท
 • ประธานคณะกรรมการบริหาร
 • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ


นางอุณากร พฤฒิธาดา

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ดร.ภาณุ บุญสมบัติ

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

 • กรรมการอิสระ

 • ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 • กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน


นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ

 • กรรมการอิสระ

กรรมการ

นายสาครินทร์ ตังคะวชิรานนท์
 • กรรมการ


นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์

 • กรรมการ


นายธาริน เอี่ยมเพชราพงศ์

 • กรรมการ


นายพวัสส์ ธนวุฒิศิรวัชร์

 • กรรมการ

กรรมการและคณะกรรมการบริหาร

นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล

 • กรรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการ
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 • กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน