2543

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในนาม บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย

2548

บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556

ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

2560

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจหลักคือ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนควบคู่ไปกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในระดับแนวหน้าเพื่อเช่าโดยการพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า โดยมุ่งพัฒนาโครงการในทำเลที่อยู่ย่านศูนย์กลางธุรกิจ และธุรกิจการบริหารอาคารสำนักงานแบบครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพอย่างโปร่งใสยุติธรรมทั้งในด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน การดูแลสุขภาพการบริหารอาคารบริการงานขาย บริการงานจัดซื้อ บริการงานบัญชี บริการงานและเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการอาคารสำนักงานแบบครบวงจรนอกจากนี้ยังได้ขยายงานไปยังธุรกิจให้บริการระบบสารสนเทศและธุรกิจบริการให้คำปรึกษาทางการลงทุน และธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนอีกด้วย

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

พริ้นซิเพิล แคปิตอล จะเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการขยายกิจการในธุรกิจด้านสุขภาพ และจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับในการนำเทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพการให้บริการและการเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงจะใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่บริษัทฯ ถือครองอยู่อย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

พันธกิจ

 • จะให้บริการบริหารธุรกิจโรงพยาบาลและบริการส่วนงานสนับสนุนอย่างมืออาชีพ ต่อทั้งโรงพยาบาลในเครือและโรงพยาบาลพันธมิตรที่ได้รับโอกาสเข้าไปบริหารงานให้
 • จะมุ่งมั่นในการบริหารโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ทั้งผลประกอบการด้านการเงิน คุณภาพการให้บริการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 • จะเสริมความแข็งแกร่งของเครือโรงพยาบาลด้วยการสร้างพันธมิตร และ/หรือ การเข้าซื้อกิจการเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพและผลประกอบการให้ดียิ่งขึ้น
 • จะแสวงหาโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพใหม่ๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจ โดยเป็นได้ทั้งการใช้อสังหาริมทรัพย์เดิมที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่ที่สอดคล้องกับความเป็นไปได้ของโครงการ
 • จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและยกระดับการดูแลสุขภาพในชุมชน เพื่อให้เกิดสังคมที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน
 • จะทุ่มเทในการพัฒนาบุคลากรในเครืออย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีและทักษะใหม่ๆ ให้รองรับกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วขององค์กร
 • มุ่งมั่นให้บริการ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้งระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจด้านการแพทย์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก
 • มุ่งมั่นพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการของโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ที่มีอยู่ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่เข้าพักทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

กลยุทธ์ทางธุรกิจ

 • จะเป็นส่วนหนึ่งในการการขับเคลื่อนและยกระดับการดูแลสุขภาพในชุมชน และขยายเครือข่ายธุรกิจโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
 • จะระดับการดูแลสุขภาพในชุมชน โดยสร้างโรงพยาบาลในพื้นที่ขาดแคลน เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนและสังคม เพื่อให้เกิดสังคมที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน
 • จะมุ่งมั่นในการบริหารโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ทั้งผลประกอบการด้านการเงิน คุณภาพการให้บริการ และ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร
ประธานกิตติมศักดิ์

ประธานคณะกรรมการบริษัท

นายจอห์น ลี โกะชุน
ประธานคณะกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
กรรมการอิสระ
​และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการและคณะกรรมการบริหาร

ดร.สาธิต วิทยากร
กรรมการผู้จัดการ,
ประธานคณะกรรมการบริหาร
​และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
กรรมการ, กรรมการบริหาร,
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Corporate

กรรมการ

นางสาวธนธรณ์ วิทยากร
กรรมการ