Iconhospital2

นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

icon_Investor01

ข่าวและกิจกรรมนักลงทุน

icon_Investor01

ข่าวและกิจกรรมนักลงทุน

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ที่ปรึกษาการบริหารโรงพยาบาลที่มากด้วยประสบการณ์ด้านงานบริหารและบริการธุรกิจสุขภาพในอาเซียน

พฤษภาคม 2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เมษายน 2564

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ปี 2564

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ปี 2564

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ปี 2564

พฤศจิกายน 2563

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

สิงหาคม 2563

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น​ประจำปี 2563

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ปี 2563

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ปี 2563

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ปี 2563

รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

กันยายน 2562

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

พฤษภาคม 2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เมษายน 2562

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น​ประจำปี 2562

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ปี 2562

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ปี 2562

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ปี 2562

กันยายน 2561

ใบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แบบ ข.) ประจำปี 2562

แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า

ใบขอเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.) ประจำปี 2562

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เมษายน 2561

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

พฤศจิกายน 2560

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น

เมษายน 2560

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

หนังสือเชิญประชุม 2560

พฤศจิกายน 2559

ความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นต่อคาเสนอซื้หลักทรัพย์ของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล

แจ้งการได้รับการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท

ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ตุลาคม 2559

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)

การเสนอวาระการประชุมสามัญ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

กันยายน 2559

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญ

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น

แบบฟอร์ม ข.

หนังสือประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

แบบฟอร์ม ก.

สิงหาคม 2559

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

หนังสือแบบมอบฉันทะ แบบ ค.

หนังสือแบบมอบฉันทะ แบบ ข.

แบบรายงานการเพิ่มทุน

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“PRINC-W1”)

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

หนังสือแบบมอบฉันทะ แบบ ก.

แบบรายงานการเพิ่มทุน

กรกฎาคม 2559

ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

แจ้งการใช้สิทธิหุ้นสามัญครั้งที่ 11 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ(“PRINC-W1”)

เมษายน 2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2559

หนังสือแบบมอบฉันทะ แบบ ข.

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

หนังสือแบบมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือแบบมอบฉันทะ แบบ ค.

มีนาคม 2559

แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 10 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

กุมภาพันธ์ 2559

ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ธันวาคม 2558

แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 9

พฤศจิกายน 2558

แบบฟอร์ม ก

ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

แบบฟอร์ม ข

ตุลาคม 2558

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กร

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดฝึกอบรมให้พนักงานทุกระดับในองค์กรและบริษัทย่อย ได้เข้าใจถึงเรื่องการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น ในหัวข้อ Anti-Corruption from The Expert: การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กร

กันยายน 2558

ขอเชิญนักลงทุนเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณา

ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 8

กรกฎาคม 2558

แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 3

แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 7

เมษายน 2558

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

มีนาคม 2558

แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 6

ธันวาคม 2557

ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

จดหมายแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 5

กันยายน 2557

แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 4

กรกฎาคม 2557

ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

มิถุนายน 2557

แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 3

เมษายน 2557

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2557

มีนาคม 2557

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่

แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2

กุมภาพันธ์ 2557

หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ใบจองหุ้นซื้อสามัญเพิ่มทุน บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

2564

พฤษภาคม 2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เมษายน 2564

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ปี 2564

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ปี 2564

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ปี 2564

2563

พฤศจิกายน 2563

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

สิงหาคม 2563

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น​ประจำปี 2563

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ปี 2563

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ปี 2563

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ปี 2563

รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

2562

กันยายน 2562

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

พฤษภาคม 2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เมษายน 2562

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น​ประจำปี 2562

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ปี 2562

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ปี 2562

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ปี 2562

2561

กันยายน 2561

ใบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แบบ ข.) ประจำปี 2562

แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า

ใบขอเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.) ประจำปี 2562

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เมษายน 2561

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

2560

พฤศจิกายน 2560

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น

เมษายน 2560

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

หนังสือเชิญประชุม 2560

2559

พฤศจิกายน 2559

ความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นต่อคาเสนอซื้หลักทรัพย์ของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล

แจ้งการได้รับการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท

ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ตุลาคม 2559

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)

การเสนอวาระการประชุมสามัญ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

กันยายน 2559

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญ

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น

แบบฟอร์ม ข.

หนังสือประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

แบบฟอร์ม ก.

สิงหาคม 2559

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

หนังสือแบบมอบฉันทะ แบบ ค.

หนังสือแบบมอบฉันทะ แบบ ข.

แบบรายงานการเพิ่มทุน

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“PRINC-W1”)

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

หนังสือแบบมอบฉันทะ แบบ ก.

แบบรายงานการเพิ่มทุน

กรกฎาคม 2559

ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

แจ้งการใช้สิทธิหุ้นสามัญครั้งที่ 11 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ(“PRINC-W1”)

เมษายน 2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2559

หนังสือแบบมอบฉันทะ แบบ ข.

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

หนังสือแบบมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือแบบมอบฉันทะ แบบ ค.

มีนาคม 2559

แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 10 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

กุมภาพันธ์ 2559

ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

2558

ธันวาคม 2558

แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 9

พฤศจิกายน 2558

แบบฟอร์ม ก

ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

แบบฟอร์ม ข

ตุลาคม 2558

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กร

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดฝึกอบรมให้พนักงานทุกระดับในองค์กรและบริษัทย่อย ได้เข้าใจถึงเรื่องการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น ในหัวข้อ Anti-Corruption from The Expert: การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กร

กันยายน 2558

ขอเชิญนักลงทุนเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณา

ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 8

กรกฎาคม 2558

แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 3

แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 7

เมษายน 2558

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

มีนาคม 2558

แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 6

2557

ธันวาคม 2557

ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

จดหมายแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 5

กันยายน 2557

แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 4

กรกฎาคม 2557

ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

มิถุนายน 2557

แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 3

เมษายน 2557

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2557

มีนาคม 2557

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่

แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2

กุมภาพันธ์ 2557

หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ใบจองหุ้นซื้อสามัญเพิ่มทุน บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

icon_Investor02

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

icon_Investor02

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

icon_Investor02

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงินวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3

ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2

ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1

งบแสดงฐานะทางการเงินวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3

ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2

ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1

งบแสดงฐานะทางการเงินวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 3

ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 2

ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1

งบแสดงฐานะทางการเงินวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 3

ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 2

ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1

งบแสดงฐานะทางการเงินวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 3

ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 2

ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 1

งบแสดงฐานะทางการเงินวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประจำปี 2558 ไตรมาสที่ 3

ประจำปี 2558 ไตรมาสที่ 2

ประจำปี 2558 ไตรมาสที่ 1

งบแสดงฐานะทางการเงินวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประจำปี 2557 ไตรมาสที่ 3

ประจำปี 2557 ไตรมาสที่ 2

ประจำปี 2557 ไตรมาสที่ 1

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ประจำปี 2563 ภาพรวมทั้งปี

 ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3

 ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2

 ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1

ประจำปี 2562 ภาพรวมทั้งปี

 ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3

 ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2

 ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1

ประจำปี 2561 ภาพรวมทั้งปี

 ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 3

 ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 2

 ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1

ประจำปี 2560 ภาพรวมทั้งปี

 ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 3

 ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 2

 ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1

ประจำปี 2559 ภาพรวมทั้งปี

 ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 3

 ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 2

 ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 1

ประจำปี 2558 ภาพรวมทั้งปี

 ประจำปี 2558 ไตรมาสที่ 3

 ประจำปี 2558 ไตรมาสที่ 2

 ประจำปี 2558 ไตรมาสที่ 1

ประจำปี 2557 ภาพรวมทั้งปี

icon_Investor03

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2563

รายงานประจำปี 2562

รายงานประจำปี 2561

รายงานประจำปี 2560

รายงานประจำปี 2559

รายงานประจำปี 2558

รายงานประจำปี 2557

แบบรายงาน 56-1

แบบรายงาน 56-1 ประจำปี 2563

แบบรายงาน 56-1 ประจำปี 2562

แบบรายงาน 56-1 ประจำปี 2561

แบบรายงาน 56-1 ประจำปี 2560

แบบรายงาน 56-1 ประจำปี 2559

แบบรายงาน 56-1 ประจำปี 2558

แบบรายงาน 56-1 ประจำปี 2557

icon_Investor03

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2561

รายงานประจำปี 2560

รายงานประจำปี 2559

รายงานประจำปี 2558

รายงานประจำปี 2557

แบบรายงาน 56-1

แบบรายงาน 56-1 ประจำปี 2561

แบบรายงาน 56-1 ประจำปี 2560

แบบรายงาน 56-1 ประจำปี 2559

แบบรายงาน 56-1 ประจำปี 2558

แบบรายงาน 56-1 ประจำปี 2557

icon_Investor03

รายงานประจำปี

แบบรายงาน 56-1

รายงานประจำปี 2561

รายงานประจำปี 2560

รายงานประจำปี 2559

รายงานประจำปี 2558

รายงานประจำปี 2557

แบบรายงาน 56-1 ประจำปี 2561

แบบรายงาน 56-1 ประจำปี 2560

แบบรายงาน 56-1 ประจำปี 2559

แบบรายงาน 56-1 ประจำปี 2558

แบบรายงาน 56-1 ประจำปี 2557

icon_Investor02

รายงานความยั่งยืน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561