การบริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อเช่าในระดับแนวหน้า และธุรกิจการบริการอาคารสำนักงานแบบครบวงจร

การบริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อเช่าในระดับแนวหน้า และธุรกิจการบริการอาคารสำนักงานแบบครบวงจร

แมริออท

แมริออท เอ็คเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร-วิสต้า

ซัมเมอร์เซ็ท

ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย กรุงเทพ

บีบีซี

อาคารสำนักงานบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์

การบริหารโรงพยาบาล

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาล โดยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์กว่า 30 – 40 ปี

โรงพยาบาล

11

แห่ง

แพทย์

200

คน

พนักงาน

2,000

คน

การบริหารโรงพยาบาล

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาล โดยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์กว่า 30 – 40 ปี

โรงพยาบาล

11

แห่ง

แพทย์

200

คน

พนักงาน

2000

คน

Iconhospital2

การบริหารโรงพยาบาล

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาล โดยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์กว่า 30 – 40 ปี

โรงพยาบาล

11

แห่ง

แพทย์

200

คน

พนักงาน

2,000

คน

มุ่งเน้นการขยายและบริหารธุรกิจโรงพยาบาล
โดยนำเทคโนโลยีเข้ามายกระดับคุณภาพ
การให้บริการ และการเพิ่มประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด

Iconhospital2

มุ่งเน้นการขยายและบริหารธุรกิจโรงพยาบาล โดยนำเทคโนโลยีเข้ามายกระดับคุณภาพ การให้บริการ และการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด

Iconhospital2
Icon001

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

Icon002

สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิ การปฏิบัติ และบทบาทของผู้ถือหุ้น ​และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

Icon003

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Icon004

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

โรงพยาบาลในเครือฯ

เอกสารองค์กรล่าสุด

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หลักเกณฑ์
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อ

PRINC Presentation for investor 27 September 2021

Analyst Meeting 2Q 2021 results 27 September 2021

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

รายงานความเห็นที่ปรึกษาทาง​การเงินอิสระ ต่อการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ​ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

[sg_popup id=1440]