คณะกรรมการบริษัท

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร
ประธานกิตติมศักดิ์

ประธานคณะกรรมการบริษัท

นายจอห์น ลี โกะชุน
ตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
กรรมการอิสระ
​และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการและคณะกรรมการบริหาร

ดร.สาธิต วิทยากร
กรรมการ,
ประธานคณะกรรมการบริหาร
​และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
กรรมการ, กรรมการบริหาร,
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Corporate

นายแพทย์สุนทร ศรีทา
กรรมการ, กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Healthcare

กรรมการ

นางสาวธนธรณ์ วิทยากร
กรรมการ