1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser

ให้เข้าไปที่
https://app.inventech.co.th/PRINC081230R

** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น **

 

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ

  1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 25 เมษายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

 

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดส่ง หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง บริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center